โครงสร้างความรับผิดชอบ

พิมพ์

 

     โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ / สร้างเสริมสุขภาพ


การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพ

 

งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

 

1.             นางสาวนวรัตน์                   สิงห์คำ    รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการ  ดังนี้

 

-                    เลขานุการคณะกรรมการทีมนำ

 

-                   เลขานุการคณะกรรมการทีมประสานงานคุณภาพ

 

-                   เลขานุการคณะกรรมการทีมบริหารความเสี่ยง

 

-                   คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล

 

-                   คณะกรรมการทีมนำคลินิกบริการ

 

-                   คณะกรรมการทีมควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

-                   คณะกรรมการทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 

-                   คณะกรรมการทีมบริหารทรัพยากรบุคคล

 

-                   คณะกรรมการทีมนำระบบยา

 

-                   คณะกรรมการทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 

-                   คณะกรรมการดำเนินงานอาชีวอนามัย

 

2.             นางศิริลักษณ์                       เหมือนชาติ    รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการ  ดังนี้

 

-                   คณะกรรมการทีม 5

 

-                   คณะกรรมการทีมเวชระเบียน

 

-                   คณะอนุกรรมการเครื่องมือแพทย์

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี