อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบุณฑริก

พิมพ์

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบุณฑริก ปีงบประมาณ 2551

 

สรุปข้อมูลข้าราชการโรงพยาบาลบุณฑริก

ประเภท

จำนวน

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานตรงจ.

มาช่วยราชการ

ปฏิบัติงานจริง

แพทย์

9

-

2

-

1

7

ทันตแพทย์

5

-

1

-

-

4

เภสัชกร

4

-

-

-

-

4

พยาบาลวิชาชีพ

23

-

-

-

-

23

ข้าราชการอื่น ๆ

16

-

-

-

-

16

รวม

57

-

3

-

1

54

 

 

 

สรุปข้อมูลพนักงานราชการโรงพยาบาลบุณฑริก

ประเภท

จำนวน

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานจริง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

2

-

-

2

นักเทคนิคการแพทย์

1

-

-

1

รวม

3

-

-

3

 

 

 

สรุปข้อมูลลูกจ้างโรงพยาบาลบุณฑริก

ประเภท

จำนวน

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานจริง

ลูกจ้างประจำ

8

-

-

8

ลูกจ้างชั่วคราว

117

-

-

117

รวม

125

-

-

125

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี