เกี่ยวกับโรงพยาบาล

พิมพ์

                                                            โรงพยาบาลบุณฑริก

โรงพยาบาลบุณฑริก เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายเป็น 30 เตียง เมื่อ 28 มกราคม 2536 ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการขยายเป็น  60  เตียง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในหลังใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีงบประมาณ 2555  รับผิดชอบประชาชนประมาณ   93,678  คน   จำนวน  ตำบล 126 หมู่บ้าน  มีศูนย์สุขภาพชุมชน  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  16  แห่ง  โรงพยาบาลอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ประมาณ   96  กิโลเมตร  และห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมประมาณ  45 กิโลเมตร    ทิศเหนือติดกับเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร   ทิศใต้ติดกับเขตอำเภอนาจะหลวย   ทิศตะวันตกติดกับอำเภอเดชอุดม  และทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว

ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)

                จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต                  30           เตียง

                จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)   48           เตียง

 

ระดับของการให้บริการ

เป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)

ลักษณะภูมิประเทศ  :

                สภาพพื้นที่           ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขา

ภูเขา                       มีแนวตามบริเวณชายแดนเป็นแหล่งต้นน้ำธรรมชาติที่สำคัญมีแนวเขตติดต่อกับ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวยาวประมาณ 100   กิโลเมตร

                แม่น้ำ                     ที่สำคัญ ได้แก่ ลำโดมน้อย

 

ลักษณะภูมิอากาศ  :

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  ฤดู   คือ

ฤดูร้อน                  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

                                                                อุณหภูมิเฉลี่ย  32.1 C. ปริมาณน้ำฝน 194.1 มม.

ฤดูฝน                     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม

                                                                อุณหภูมิเฉลี่ย  30.6 C. ปริมาณน้ำฝน 2,329.9 มม.

ฤดูหนาว               ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

                                                                อุณหภูมิเฉลี่ย   22.7 C. ปริมาณน้ำฝน 151.6 มม.

 

ที่ดินและการใช้ประโยชน์  :

มีเนื้อที่เพื่อการเกษตรประมาณ  301,774  ไร่  จำแนกการถือครองได้   ดังนี้

1. โฉนดที่ดิน                                                       จำนวน  2,527  แปลง

2. ..3                                                             จำนวน  3,416  แปลง

3. .. 3                                                              จำนวน  1,325  แปลง

4. หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง                     จำนวน   129    แปลง

                               5. ป่าสงวนแห่งชาติ                                          เนื้อที่  740,578  ไร่

การคมนาคม  :

              ทางบก    การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด   ใช้ทางหลวงสายบุณฑริก - อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข  2182  ต่อหมายเลข  2213  หรือหมายเลข  2182  ต่อหมายเลข  2172  ต่อหมายเลข  217)  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ทางหลวงแผ่นดิน          สาย        2177      บ้านดอนจิก บ้านโนนเลียง                     

                                                                                                ระยะทาง  44 กม.

2. ทางหลวงแผ่นดิน          สาย        2182      เดชอุดมบุณฑริกบ้านหนองแสง

ระยะทาง  49 กม.

3. ทางหลวงแผ่นดิน          สาย        2248      นาจะหลวย น้ำยืน                    

ระยะทาง  31 กม.

4. ทางหลวงแผ่นดิน          สาย        2254      ต.ห้วยข่า บ้านคำบาก    

ระยะทาง  11 กม.

5. ทางหลวงแผ่นดิน          สาย        2396      บ้านอินทร์แปลงบ้านหนองแสง

 ระยะทาง  48 กม.

              ทางเรือ         ไม่มี

               ทางอากาศ      ไม่มี

แหล่งน้ำ                            

แม่น้ำไหลผ่าน                             จำนวน                   1       สาย

             ลำห้วย                                           จำนวน               101       แห่ง

             หนอง                                                          จำนวน                 80       แห่ง

             ฝายกั้นน้ำ                                   จำนวน                 53       แห่ง

บ่อน้ำบาดาล                                         จำนวน                  890        บ่อ 

                บ่อน้ำตื้น                                               จำนวน                  435        บ่อ

                สระน้ำ                                                   จำนวน                   41       แห่ง

                ประปาหมู่บ้าน                                    จำนวน                   73        แห่ง

ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือ  เกษตรกรรม  โดยส่วนมากเป็น  ทำนา   สวนยางพารา   สวนมันสำปะหลัง   เนื่องจากพื้นที่ที่ติดกับภูเขาและป่า  ทำให้ประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพหาของป่าขาย  

พืชเศรษฐกิจ

                        1. ข้าว                                    302,002       ไร่                   -  ผลผลิตเฉลี่ย  420  กิโลกรัม / ไร่

                                2. มะเขือพวง                              450       ไร่                  -  ผลผลิตเฉลี่ย  300  กิโลกรัม / ไร่

                                3. มันสำปะหลัง                     29,781      ไร่                  -  ปลูกตามร่องยางพาราบางส่วน

                                4.  ปาล์มน้ำมัน                       4,516       ไร่                  -  กำลังให้ผลผลิต

                                6.  มะละกอ                                500       ไร่                  -  ผลผลิตเฉลี่ย  8,000 กิโลกรัม /ไร่/ ปี

7. ยางพารา                             72,500       ไร่                  -  ยางพาราเปิดกรีด    30,215  ไร่  

                                8. ปลูกหม่อน                            225        ไร่                  -  ผลผลิตเฉลี่ย  270 กิโลกรัม /ไร่/ ปี

                                9. พื้นที่ทำการเกษตรอื่น   3,000          ไร่                                  - เช่นพืชผักต่าง ๆ แตงโม

 

                        รวมจำนวน                      412,974        ไร่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี