วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พิมพ์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการได้มาตรฐาน  ดุจญาติมิตร  

ประชาชนสุขภาพดี   มีการบริหารจัดการที่ดี  

และเป็นผู้นำเครือข่ายการดูแลโรคไตวายเรื้อรังในอุบลราชธานี

 

พันธกิจ

ให้บริการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูแบบองค์รวมเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพ  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขสุขภาพตัวเอง  ครอบครัว และชุมชน

พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ  ธรรมมาภิบาล  พัฒนาบุคลากรให้รักและศรัทธาองค์กร   พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี