ทำเนียบผู้บริหาร

พิมพ์

โรงพยาบาลบุณฑริก

1. นายแพทย์ทม    เหงียนวัน

.. 2526 - 2528

2. นายแพทย์รัตน์         จิรวิทยากูร

.. 2528 - 2529

3. นายแพทย์สาทิตย์     ไชยประสิทธิกุล

.. 2529 - 2531

4. นายแพทย์ชัชชัย        นวลละออง

.. 2531 - 2533

5. นายแพทย์สุทัศน์       ไชยยศ       

.. 2533 - 2533

6. นายแพทย์สุธี             สุดดี

.. 2533 - 2536

7. นายแพทย์ธีระวัฒน์   เชิงสอาด  

.. 2536 - 2538

8. แพทย์หญิงจุฬารัตน์   พรไสธง  

.. 2538 - 2541

9. นายแพทย์ธีระศักด์     หลายวิวัตน์

.. 2541 - 2542

10. นายแพทย์วิศิษฐ์         วิจิตรโกสม

.. 2542 - 2542

11. นายแพทย์ธีระศักด์     หลายวิวัตน์

.. 2542 - 2543

12.แพทย์หญิงสิรกานต์   เตชวะนิช

.. 2543 - 2546

13. นายแพทย์กฤตพล      คงเกษม 

.. 2546 - 2547

14.นายแพทย์พิสิษฐ์         เวชกามา

.ศ. 2547 - 2559

15.นายแพทย์ทนง        คำศรี 

    .. 2559 -ปัจจุบัน

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี