องค์กรแพทย์

พิมพ์

                                          

                                                                        44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

                                                                           นายแพทย์ทนง   คำศรี

                                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี