ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พิมพ์

 pnum

                                                                                                   นายจันทร์ศิริ  คำแสน

                                                                                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                                                                    นางผ่องศรี  จันทร

                                                                                               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

                                        P yao    jae

 นายรณชัย  งามเถื่อน               นางเยาวลักษณ์  ศรประสิทธิ์                นางสาวนฤมล  สุวรักษ์                 นางสาวอรนุช  ตาดำ                 นายฉัตรสกุล  กันเมือง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ               นักวิชาการสาธารณสุข                       นักวิชาการสถิติ                         นักวิชาการสถิติ                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

                                                                                   pare

                                                            นางสาวสมคิด  คำศรี                                                      นายแพร  มณีวรรณ

                                                            เจ้าพนักงานเวชสถิติ                                                     เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี