ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

พิมพ์

 pnum

                                                                                                   นายจันทร์ศิริ  คำแสน

                                                                                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

 

                                               น.ส.นฤมล  สุวลักษ์                               นายเทวฤทธิ์  โพนทอง                      นายฉัตรสกุล  กันเมือง 

                                                นักวิชาการสถิติ                                   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก

44d4a52f-b671-4005-885b-9c856cef6e8d

นายแพทย์ทนง คำศรี